Transparentnost není pro nás jen fráze, ale skutečná hodnota

Zveřejníme všechny smlouvy na webu města

Podle studií se až 20 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách obce v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy podniků a institucí vlastněné obcí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva zveřejněna bez nich. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.

Prosadíme on-line přenos z jednání mosteckého zastupitelstva

Občan má mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti.

Vytvoříme a na webu města zpřístupníme tzv. rozklikávací rozpočet

Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Obec stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.

Posílíme nezávislé audity

Provedeme audit všech smluv, které město uzavřelo zpětně za poslední čtyři roky.

Vybudujeme partnerství s průmyslovými podniky

Průmyslové podniky a město musí být partnery, proto zahájíme dialog s předními podniky na Mostecku o vyšší míře společenské odpovědnosti, která v současné době zdaleka neodpovídá pojmu „partnerství“. Zásadně přehodnotíme vztah k Hospodářské a sociální komoře Mostecka tak, aby sloužila skutečně občanům, nikoliv dílčím zájmům těžařských firem.

Posílíme možnosti přímé participace občanů

Na zastupitelstvu uvítáme aktivní občany

Upravíme jednací řád zastupitelstva a rozšíříme možnost občanů promluvit z 5 na 10 minut. Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky. Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace. Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady. Budeme prosazovat, aby zastupitelstvo probíhalo jen v odpoledních hodinách.

S občany povedeme partnerský dialog

Z rozpočtu vyhradíme část finančních prostředků, o kterých budou rozhodovat občané. S občany se budeme potkávat prostřednictvím debat a setkání. Podpoříme občanské iniciativy zaměřené na rozvoj a podporu našeho města.

Za moderní a flexibilní městskou hromadnou dopravu

Zvýhodníme cestování hromadnou dopravou

Měsíční kupony zlevníme tak, aby se občanům oproti běžnému jízdnému skutečně vyplatily. Roční kupon na MHD bude stát 3650,- Kč. Abychom více motivovali občany k cestování MHD, zrušíme u nejvytíženějších linek omezení nástupu předními dveřmi do autobusů a učiníme tak cestování rychlejší a flexibilnější.

Podpoříme rozvoj tramvajové dopravy

Zahájíme debatu o rozšíření tramvajové dopravy do dalších částí Mostu, především do hustě osídlených lokalit u Kahanu, abychom tak většině obyvatel města Mostu nabídli ekologickou, rychlou a pohodlnou dopravu nezávislou na silničním provozu včetně přímého spojení do Litvínova. Podpoříme stávající plány na rekonstrukci tramvajové tratě do Litvínova. Podpoříme nákup nových tramvají, využijeme k tomu fondy Evropské unie a další dostupné dotační programy. Možnosti poskytnutí dalších finančních prostředků na investice do MHD budeme vyjednávat i s velkými zaměstnavateli v regionu.

Živé město s veřejným prostorem, který má svou hodnotu

Veřejný prostor budeme kultivovat s odborníky

Vyhlásíme výběrové řízení na místo městského architekta na plný pracovní úvazek. Veškeré záměry na úpravy veřejného prostranství budeme konzultovat s odborníky, zarazíme veškeré snahy o rychlé a nekoncepční řešení úprav veřejného prostoru „salámovou metodou.“ Omezíme vizuální smog města. Umění kultivuje a podporuje kreativitu, proto v tomto duchu budeme pracovat i s veřejným prostorem. Architektonické soutěže na velké projekty se pro nás stanou samozřejmostí.

Zatraktivníme sídliště i střed města

Přehodnotíme nekoncepční stavbu „placatých paneláků“ na předměstí Mostu, budeme se snažit zatraktivnit okolí města revitalizací panelových sídlišť uvnitř města. Střed města musí žít. Budeme podporovat zavedené akce pro naše občany i přespolní. Zavedeme Wifi free zóny na vybraných místech města.

Bezpečnost, sociální vyloučení a chudoba – mince, která má dvě strany

Prosadíme nulovou toleranci hazardu

Chceme plošně zakázat hazard, který v našem městě prohlubuje sociálně patologické jevy a zvyšuje kriminalitu. Odmítáme populismus, který odkazuje na peníze z hazardu do městského rozpočtu. Hazard je významným zdrojem sociálního vyloučení, který stojí občany nemalé prostředky, negativně se odráží na kvalitě života nás všech a je zdrojem klientelismu v obcích. Celková bilance provozování hazardu je hluboce negativní, podporuje obchodníky s chudobou a prohlubuje napětí ve společnosti.

Podpoříme sociální bydlení a prostupné zaměstnávání

Budeme usilovat o prosazování sociálního bydlení pro rodiny, které nemají standardní návyky tak, aby byly minimalizovány hrozby související s kriminalitou a sociálně patologickými jevy v rizikových oblastech města. Podpoříme funkční prostupné bydlení. Zahájíme diskusi o možnostech prostupného zaměstnávání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. V tomto směru budeme spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování.

Podpoříme smysluplnou spolupráci všech aktérů

Budeme podporovat městskou policii a její preventivní aktivity. Městský/á policista/tka není pro nás jen pochůzkář/ka, ale také autorita ve své lokalitě a komunitě.

Ve spolupráci s Úřadem práce budeme sledovat vývoj sociálního vyloučení, zneužívání sociálních dávek a následně, získané poznatky budeme přenášet na centrální úroveň.

Všichni aktéři pracující s ohroženými osobami musí navzájem spolupracovat a koordinovat své kroky, jen takové aktéry budeme podporovat.

Podpoříme sociální práci přímo ve školách.

Zavedeme službu mediátora, který pomůže řešit sousedské spory a sociální konflikty ve městě.

Posílíme bytový fond města

Posílením bytového fondu města vypálíme rybník obchodníkům s chudobou. Město bude mít díky vlastnímu bytovému fondu více nástrojů pro řešení sociálních konfliktů ve městě.

Kvalitní životní prostředí jako předpoklad pro prosperující město

Hájíme limity těžby

Limity těžby jsou pro nás nepřekonatelné a z pozice zastupitelů města budeme vždy hájit zájmy Horního Jiřetína a kvality života nás všech. Poprvé z mosteckého pléna zazní, že prolamování limitů těžby prospěje jen jedné osobě, a to Pavlu Tykačovi, nikoliv nám všem.

Podpoříme odpovědný přístup k odpadům

Podpoříme další rozvoj sběrných dvorů a lokálních a komunitních zahrad, kompostovacích programů a kompostérů. Povedeme občany ke třídění odpadu. Zahájíme dialog s provozovatelem skládky Celio o bezpečnostních parametrech likvidace odpadu.

Za městskou zeleň a stromy a veřejný prostor

Budeme pečovat o zeleň jako klíčový prvek pro zlepšení kvality ovzduší. Zabráníme zbytečnému kácení stromů. Při rekonstrukcích veřejného prostoru a staveb v majetku města upřednostníme ekologicky šetrná řešení.

Budeme apelovat na odpovědnou politiku státu k životnímu prostředí

Průměrná délka dožití na Mostecku je jedna z nejnižších v republice, a proto budeme usilovat o zlepšení kvality životního prostředí tlakem na stát.

Budeme hledat cesty, jak řešit problematiku hluku z autodromu

Budeme hledat cesty, jak pomoci občanům Souše, kteří trpí hlukem z autodromu. Zákony platí pro všechny, i pro autodrom.

Vzdělání je naší budoucností

Podpoříme inovace v základním školství

Jako zřizovatelé základních škol budeme motivovat ředitele k prosazování kreativních a inovativních postupů v oblasti vzdělávání. Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělávacích programů včetně alternativních.

Podpoříme pedagogy v rozvoji moderních trendů ve vzdělávání – potřebujeme mladé lidi s kritickým myšlením a mediální gramotností. Jsme přesvědčeni o tom, že nekritická poslušnost je ohrožením pro demokracii.

Škola musí být otevřená pro všechny děti

Podpoříme ředitele škol a pedagogy, aby mohli plně uplatňovat principy inkluze ve vzdělávání. Vytvoříme možnosti podpory asistentů pedagoga a nákupů pomůcek pro děti s postižením. Ve všech základních školách prosadíme pozici školského sociálního pracovníka.

Rodina a zdraví

Zasadíme se o dostupnost a kvalitu služeb

Chceme prosadit zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi (mateřské školky, rodinná centra, volnočasové aktivity, zkvalitnění sociálních služeb pro rodiny s dětmi).

Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.

Podpoříme rozšiřování moderních aktivit knihoven jako komunitních center se širokou nabídkou služeb pro rodiny, seniory a mládež.

Budeme podporovat nástroje slaďující pracovní a rodinný život.

Podpoříme sportovní aktivity všech generací.

Podpoříme služby pro seniory a umírající

Hluboce si vážíme starších lidí a seniorů, neboť víme, že to, co stojí kolem nás, vybudovali oni a patří jim za to patřičný vděk a úcta.

Podpoříme modernizaci a rozvoj domů s péčí o starší občany.

Podpoříme preventivní aktivity pro seniory, tj. kurzy obrany, kurzy zvyšování právního povědomí.

Smrt je součástí života. Zasadíme se o podporu kvalitní paliativní péče tak, aby umírání nevyléčitelně nemocných probíhalo v důstojných podmínkách. V tomto směru budeme podporovat mostecký hospic a terénní paliativní péči.

Kultura a sport

Knihovna jako kulturní centrum

Jsme si vědomi kulturního deficitu na Mostecku, a proto se zasadíme o rekonstrukci mostecké knihovny na kulturní a společenské centrum, které by bylo adekvátním reprezentantem statutárního města.

Podpoříme kulturní a umělecké aktivity

Podpoříme iniciativy v oblasti kultury a umění, uvítáme rozvoj nezávislých či alternativních aktivit občanů města mostu.

Chceme, aby mostecké divadlo bylo více vidět na celostátním poli. Budeme hledat cesty, jak podpořit tuto instituci ve zvyšování kvality a k úspěchu ve významných soutěžích v oblasti kultury (například ceny Thálie). Stejně jako na všechny organizace v majetku města i u divadla vyhlásíme transparentní výběrové řízení do jeho vedení.

Nezapomeneme na starý Most

Hodláme pečovat o odkaz „starého Mostu“ tak, aby zejména mladí nezapomněli na jeho kouzlo a památku. Podpoříme expozici starého Mostu.

Podpoříme sportovní život ve městě

Jsme si vědomi důležitosti sportu, a proto chceme pokračovat v rozvoji a udržování sportovních areálů a vytváření podmínek pro kvalitní sportovní vyžití obyvatel.

Smysluplně využijeme prostory u Jezera Most.

Zaměříme se na hospodárné přerozdělování finančních prostředků na sportovní aktivity.